ดาวที่เอื้อมไม่ถึง เพชรน้ำค้าง

ISBN:

Published: January 2004

Paperback

302 pages


Description

ดาวที่เอื้อมไม่ถึง  by  เพชรน้ำค้าง

ดาวที่เอื้อมไม่ถึง by เพชรน้ำค้าง
January 2004 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 302 pages | ISBN: | 9.54 Mb

อุดมการณของคนอยาง กวิน และ ทัตตา กับอีกหลายฝัน หลายความคาดหวังของคนหนุมสาวทีมุงจะสรางสรรคสังคมอยางเตมกำลัง แตเมือตองเผชิญหนากับความเปนจริงของชีวิต ทุกอยางกลับไมเปนดังคาด มันคือความเจบปวด สูญเสียของคนทีรัก ใกลชิด และทำใหชีวิตแปรเปลียนไปทุกสิMoreอุดมการณ์ของคนอย่าง กวิน และ ทัตตา กับอีกหลายฝัน หลายความคาดหวังของคนหนุ่มสาวที่มุ่งจะสร้างสรรค์สังคมอย่างเต็มกำลัง แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิต ทุกอย่างกลับไม่เป็นดังคาด มันคือความเจ็บปวด สูญเสียของคนที่รัก ใกล้ชิด และทำให้ชีวิตแปรเปลี่ยนไปทุกสิ่งในโลกคงจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามันมีแค่สีขาวกับสีดำ ง่ายที่จะวินิจฉัย ง่ายกับการตัดสินใจ ง่ายที่จะว่าใครดีใครเลว บ่อยครั้งที่มันใช้เวลากว่าจะกลั่นกรองแยกสีที่แท้จริงออกมา เขาเคยเอาหัวชนฝาเพราะเชื่อในการกระทำและอุดมคติของตัวเอง กว่าจะรู้ว่าโลกมีหลายแง่มุมซ่อนลึก บ่อยครั้งที่คนโง่ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนดีตกเป็นเครื่องมือของคนเลว ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในโลกEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดาวที่เอื้อมไม่ถึง":


falconauto.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us